Lorem ipsum dolor sit amet

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny.

Pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má právo dítě odebrat pouze jídla vydávaná v době jeho pobytu v mateřské škole.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici čaj nebo vodu. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Postup při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

Zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 7.15 hod., a to osobně nebo telefonicky.
Na následující dny omlouvá dítě kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky či e-mailem.

Možnosti odhlašování stravy

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11. 30 – 11.45 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do nosiče v kuchyni.

Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit!

 

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy stanovila dne 31. 8. 2021 podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 5 a podle směrnice MŠMT ČR č.j.: 28 768/2005-45, tuto závaznou vnitřní směrnici:

 1. Základní ustanovení

Tato závazná vnitřní směrnice stanoví povinnost zákonnému zástupci dítěte hradit úplatu za školní stravování, její výši, splatnost a další podmínky.

 2. Plátce úplaty

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje mateřskou školu. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného kalendářního roku.

 1. Výše úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, součástí jídel je také nápoj (pitný režim během dne je dětem podáván nabídkou čisté vody, není tedy za něj vybírána úplata):

 

Strávníci 3 – 6 let

Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka

11,00 Kč

12,00 Kč

oběd

21,00 Kč

24,00 Kč

svačina

10,00 Kč

11,00 Kč

celkem

42,00 Kč

47,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci vždy zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, že dítěti s odkladem povinné školní docházky bude finanční normativ stanoven ve věkové skupině 7 až 10 let na dobu školního roku od 1. září do 31. srpna.

Cizinci, kteří nejsou členy EU, hradí úplatu za školní stravování ve stejné výši jako ostatní strávníci.

 1. Splatnost

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce, a to:

 1. v měsíci září zálohou 900 Kč
 2. v dalších měsících podle počtu odebraných jídel z předchozího měsíce
 3. v následujícím měsíci po posledním měsíci provozu daného školního roku (dále jen posledního měsíce) proběhne vyúčtování – ze zálohy 900 Kč se odečte počet odebraných jídel posledního měsíce a rozdíl bude navrácen rodičům způsobem jimi zvoleného druhu platby
 1. Možnosti plateb

Úplatu za stravování v MŠ Ruprechtov lze hradit:

 1. hotově v MŠ Ruprechtov u vedoucí školní jídelny
 2. inkasem ve prospěch účtu MŠ Ruprechtov, č.účtu: 266292389/0300, a to za daný měsíc den daného
 1. Sankční ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

 1. Účinnost

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

 

Bc. Hana Voščeková
ředitelka MŠ

Copyright © 2019 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign