Lorem ipsum dolor sit amet

 Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace (dále jen MŠ) stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude postupovat v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v MŠ.

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle dosažení vyššího počtu bodů:

Kritéria:Body:
Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího školního roku) a děti s odkladem školní docházkytrvalým pobytem v Obci Ruprechtov12
Dítě, které dosáhne 4 let31. 8. probíhajícího školního roku trvalým pobytem v Obci Ruprechtov10
Dítě, které dosáhne 3 let31. 8. probíhajícího školního roku trvalým pobytem v Obci Ruprechtov8
Dítě, které dosáhne 3 let od 1.9. do 31. 12. následujícího školního roku trvalým pobytem v Obci Ruprechtov7
Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího školního roku) a děti s odkladem školní docházky mimo trvalý pobyt v Obci Ruprechtov6
Dítě, které dosáhne 4 let31. 8. probíhajícího školního roku mimo trvalý pobyt v Obci Ruprechtov5
Dítě, které dosáhne 3 let31. 8. probíhajícího školního roku mimo trvalý pobyt v Obci Ruprechtov4
Dítě, které dosáhne 3 let od 1.1. do 31. 8. následujícího školního roku s trvalým pobytem v Obci Ruprechtov3
Dítě, které dosáhne 3 let od 1.9. do 31. 8. následujícího školního roku mimo trvalý pobyt v Obci Ruprechtov2

Shoduje-li se počet bodů u žádostí podaných v řádném termínu zápisu (žádosti musí obsahovat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, rozhoduje datum narození dítěte (dítě dříve narozené bude upřednostněno).

Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, nebude kritérium bráno v úvahu.

 

                                  

 

Copyright © 2024 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign