Lorem ipsum dolor sit amet

GDPR - Povinně zveřejňované informace

Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, (dále jen „MŠ Ruprechtov“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů MŠ Ruprechtov. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených MŠ Ruprechtov zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však MŠ Ruprechtov provádí jen výjimečně.

MŠ Ruprechtov respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MŠ Ruprechtov zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu MŠ Ruprechtov, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. MŠ Ruprechtov zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MŠ Ruprechtov pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MŠ Ruprechtov, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na MŠ Ruprechtov je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS d9ng8x, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: ms.ruprechtov@seznam.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese MATEŘSKÁ ŠKOLA RUPRECHTOV, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na MŠ Ruprechtov obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na MŠ Ruprechtov obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro MŠ Ruprechtov je JUDr.. Jan Šťastný, MPA, email: stastny@catania.cz, tel.: -420 777 418 512

 

Copyright © 2024 Mateřská škola Ruprechtov | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign